Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



kasacja na rzecz Ireneusza T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2009-11-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/562726/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Ireneusza T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego w K. rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k., polegające na zaniechaniu wyjścia poza granice środka odwoławczego i w następstwie powyższego utrzymaniu w mocy, po rozpoznaniu apelacji oskarżonego i jego obrońcy, wyroku Sądu I instancji, który zapadł z naruszeniem art. 286 § 1 k.k., wskutek uznania Ireneusza T. za winnego popełnienia czynu określonego w tym przepisie, pomimo braku w jego działaniu znamion tego przestępstwa. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia Sądu Okręgowego w K. i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.