Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji z dnia 2009-11-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630298/09/X/10018.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji w przedmiotowej sprawie, Rzecznik stwierdził, iż w interesie pacjentów i całego społeczeństwa leży usprawnienie i ułatwienie rozwoju zawodowego lekarzy, w tym odbywania specjalizacji, przy zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia i wysokich kwalifikacji lekarzy specjalistów. Niezbędne jest w szczególności zapewnienie wszystkim lekarzom nieskrępowanego, równego i opartego na przejrzystych zasadach dostępu do doskonalenia zawodowego, w tym odbywania specjalizacji w formie rezydentury, a także zniesienie ograniczeń w dostępie lekarzy do wybranej przez siebie specjalizacji. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Każdy lekarz wyrażający chęć uzyskania tytułu specjalisty powinien mieć realną możliwość odbycia specjalizacji zawodowej. Rzecznik ponownie zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii możliwości odbycia specjalizacji w wybranej dziedzinie medycyny, zwłaszcza w formie rezydentur oraz braku możliwości przyznania etatów rezydenckich na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, jak również o poinformowanie o działaniach i zamierzeniach resortu zdrowia w kwestii rozwiązania sygnalizowanych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-01-15
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (11.01.2010 r.) potwierdził, że w ostatnim postępowaniu nie zostały przyznane miejsca rezydenckie w oparciu o § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Sytuacja ta była spowodowana brakiem dodatkowych etatów, co wynikało z ograniczonych możliwości finansowych w tym zakresie. Kwestię dostępu lekarzy do wybranej przez siebie specjalizacji również determinują czynniki finansowe, jak i kadrowe. Ministerstwo Zdrowia dokłada szczególnych starań, aby zreformować system kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Aktualnie w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy, w tym również wprowadzenia nowego systemu specjalizacji lekarskich. Ponadto w odpowiedzi poinformowano, że liczba miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji systematycznie rośnie. Również liczba etatów rezydenckich przyznanych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne uległa znacznemu zwiększeniu w porównaniu do poprzedniego postępowania, w którym przyznano 1500 miejsc rezydenckich. Docelowo planowane jest zapewnienie wszystkim stażystom możliwości odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.