Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyrażania przez osoby małoletnie zgody na leczenie z dnia 2009-11-25.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634333/09/X/10018.1.5 RZ
Data sprawy:
2009-11-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyrażania przez osoby małoletnie zgody na leczenie.

W świetle obowiązujących przepisów prawa, w przypadku leczenia pacjenta małoletniego, który ukończył lat 16, wymagane jest uzyskanie zgody podwójnej, tj. zgody małoletniego pacjenta oraz zgody jego przedstawiciela ustawowego. Natomiast zdanie małoletniego, który nie ukończył jeszcze 16 lat nie ma żadnego znaczenia prawnego, chociaż zgodnie z przepisami prawa cywilnego osoby, które ukończyły lat 13 mają już ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W ocenie Rzecznika wątpliwości budzi to, czy obowiązujące regulacje prawne wyłączające co do zasady uwzględnienie w procesie leczenia zdania małoletniego poniżej lat 16 nie naruszają standardów wynikających z międzynarodowych zobowiązań oraz standardów konstytucyjnych. Konwencja o Prawach Dziecka zapewnia bowiem dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka. Również Konstytucja gwarantuje, że w toku ustalania praw dziecka organ władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. W świetle tych standardów, podstawowym kryterium wysłuchania dziecka nie jest kryterium wieku, lecz posiadanie przez dziecko zdolności do kształtowania własnych poglądów. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: