Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K z dnia 2009-12-02.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/599813/08/IV/518.2 RZ
Data sprawy:
2009-12-02
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.

Rzecznik zaskarżył postanowienia § 16 ust. 12 i § 12 ust. 3 uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta K. z dnia 24.10.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K. i wniósł o stwierdzenie ich nieważności. Zgodnie z ww. przepisami, osoby, które są dłużnikami gminy z tytułu opłat związanych z lokalem mieszkalnym, są wykluczone - do czasu uregulowania należności - z kręgu mieszkańców uprawnionych do ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobów komunalnych. Osoby, którym sąd nakazał opróżnienie lokalu z uwagi na wypowiedzenie umowy najmu w trybie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, nie mogą starać się o najem lokalu komunalnego ze względów społecznych (rozumianych jako sytuacja związana z występowaniem przemocy w rodzinie), nawet jeśli spłaciłyby zadłużenie związane mieszkaniem, z którego zostały eksmitowane. Nałożenie na osoby składające wniosek o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego, obowiązku spłaty zadłużenia związanego z lokalem komunalnym wykracza poza upoważnienie ustawowe. Zaskarżone przepisy są niezgodne z konstytucyjną zasadą praworządności. Kwestionowana uchwała, podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego, jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym i nie może pozostawać w sprzeczności z aktem prawnym wyższego rzędu jakim jest ustawa. Kwestionowane uregulowania są sprzeczne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej, która wymaga by zróżnicowanie prawne poszczególnych podmiotów pozostawało w odpowiedniej relacji do różnic w sytuacji tych podmiotów. Naruszona została też konstytucyjna zasada równości, jak i zakaz dyskryminacji obywateli przez odmawianie niektórym z nich określonych uprawnień z powodów nieznajdujących podstaw w obowiązujących normach prawnych.