Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania wysokości zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego z dnia 2009-12-09.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/614428/09/III/3003 RZ
Data sprawy:
2009-12-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania wysokości zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego.

W związku z kierowanymi skargami, Rzecznik zasygnalizował problem zróżnicowania wysokości zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. W nowym okresie zasiłkowym podwyższono od 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, na dotychczasowym poziomie pozostawiając wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Ostatnia waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego była przeprowadzona we wrześniu 2006 r. i od tej daty zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobie, która ukończyła 75 lat. Fakt ukończenia 75 lat życia, obok całkowitej niezdolności do pracy, daje prawo do dodatku pielęgnacyjnego dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i jego wysokość podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Po ostatniej waloryzacji z marca 2009 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 173,10 zł. W ocenie Rzecznika brak jest uzasadnienia, aby następowało takie zróżnicowanie kwot obu świadczeń. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: