Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na niekorzyść Mirosława G. w części utrzymującej w mocy postanowienie Prokuratora Okręgowego w W. o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko Mirosławowi G z dnia 2009-06-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/617792/09/II/2003.5 RZ
Data sprawy:
2009-06-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na niekorzyść Mirosława G. w części utrzymującej w mocy postanowienie Prokuratora Okręgowego w W. o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko Mirosławowi G.

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu, w części dotyczącej kwestii błędu w sztuce lekarskiej podczas operacji kardiochirurgicznej pacjenta Floriana M., rażące naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 433 § 2 k.p.k. i art. 297 k.p.k. polegające na tym, że sąd nie rozważył wnikliwie wszystkich zastrzeżeń zawartych we wniesionych środkach odwoławczych i nienależycie się do nich odniósł, a jednocześnie zaniechał niezbędnej analizy, czy badane postępowanie przygotowawcze w zaskarżonym zakresie osiągnęło ustawowy cel, o jakim mowa w art. 297 k.p.k., w szczególności starannej weryfikacji, czy w istocie w tym przypadku nie został popełniony czyn zabroniony stanowiący przestępstwo, a także, czy postępowanie nie wykazuje braków, wad i uchybień, których usunięcie możliwe było w toku dalszych działań procesowych, a w konsekwencji skutkiem pobieżnej oceny opartej na niepełnej analizie materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym, zaakceptował przedwczesną decyzję procesową prokuratora, utrzymując w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko Mirosławowi G. W konsekwencji Rzecznik wnioskuje o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w W. w tym zakresie i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.