Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami przez Agencję Nieruchomości Rolnych z dnia 2009-12-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/633369/09/IV/4002.6 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

We wnioskach kierowanych do Rzecznika, skarżący podnoszą, iż Agencja Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieruchomości znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nie stosuje zasad wynikających z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przepis art. 29 ust. 1 tej ustawy ustanawia zasadę pierwszeństwa, do skorzystania z której uprawnieni są m.in. dotychczasowi dzierżawcy. Jednakże, zgodnie z przyjętymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych zasadami, do sprzedaży w ramach pierwszeństwa w nabyciu na rzecz uprawnionych dzierżawców, nie przeznacza się m.in. nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie lub przewidzianych w studium na cele pozarolnicze, a także co do których wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele pozarolnicze, nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie lub przewidzianych w studium na cele rolne, ale uznanych przez Agencję za atrakcyjne z uwagi na potencjalną możliwość ich wykorzystania na cele pozarolnicze związane np. z budownictwem mieszkaniowym. Wówczas Agencja dokonuje sprzedaży w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zdaniem Rzecznika obowiązek stosowania zasady pierwszeństwa odnosi się do wszystkich nieruchomości, którymi dysponuje ANR. Ponadto Agencja żąda od osób zainteresowanych skorzystaniem z pierwszeństwa szeregu dokumentów, oprócz stwierdzenia nabycia spadku po byłych właścicielach nieruchomości. Praktyka ta nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: