Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Włodzimierza O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego W.-P. w W., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego W.-P. w W z dnia 2009-12-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/608420/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Włodzimierza O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego W.-P. w W., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego W.-P. w W.

Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k., polegające na zaniechaniu wyjścia poza granice środka odwoławczego wniesionego przez oskarżonego, w którym postawiono m.in. zarzut obrazy prawa karnego materialnego, to jest art. 271 § 1 k.k., i w konsekwencji nierozważeniu kwestii niemożliwości stosowania tego przepisu z innych, niż podniesione w apelacji, powodów, podczas gdy prawidłowa analiza niekwestionowanego stanu faktycznego prowadzi do wniosku, iż w czynie przypisanym oskarżonemu brak jest znamion przestępstwa opisanego w tym przepisie, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i utrzymanego nim w mocy wyroku sądu I instancji i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanego mu czynu.