Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wstrzymania procesu prywatyzacji lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 2009-12-22.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/606986/09/V/5007.5 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wstrzymania procesu prywatyzacji lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Do Rzecznika wciąż wpływają skargi od osób uprawnionych do wykupienia na własność zajmowanych lokali mieszkalnych, pozostających w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Skarżący wyrażają zaniepokojenie faktem wstrzymania procesu prywatyzacji lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Z treści skarg wynika, że część osób złożyła w oddziałach regionalnych WAM wnioski o nabycie mieszkań, jak również wniosła zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadające na zbywany lokal, a w niektórych przypadkach rzeczoznawca majątkowy dokonał już wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego i prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przypadającej na ten lokal. Z treści aktualnie wpływających skarg wynika, że w oddziałach regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej stosowana jest praktyka polegająca na tym, że wnioski osób uprawnionych do nabycia na własność zajmowanych lokali mieszkalnych są zwracane wraz z kwotą wpłaconą na poczet zryczałtowanych kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży. W ocenie Rzecznika, zapowiadana przez Ministra Obrony Narodowej ochrona interesów w toku może nie objąć grupy osób, których wnioski o wykup lokalu są aktualnie zwracane przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Sytuację taką należałoby ocenić krytycznie z punktu widzenia poszanowania przez WAM konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do Państwa i stanowionego prawa. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie opisanej praktyki zwracania osobom uprawnionym wniosków o wykup lokalu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: