Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, wprowadzającej wymóg stosowania w łóżkach piętrowych zabezpieczeń przed upadkiem z dnia 2009-12-29.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/629291/09/VII/7022.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, wprowadzającej wymóg stosowania w łóżkach piętrowych zabezpieczeń przed upadkiem.

Pracownicy Biura Rzecznika stykają się z brakiem właściwego zabezpieczenia przed upadkiem z łóżek piętrowych w trakcie prowadzonych w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytacji zakładów karnych i aresztów śledczych. Często w swoich zaleceniach z wizytacji podnoszą potrzebę zamontowania w górnych łóżkach piętrowych odpowiednich zabezpieczeń: barierek chroniących przed upadkiem, a także drabinek. Jednocześnie stwierdzają, że część jednostek penitencjarnych zaopatrzono już w nowe piętrowe łóżka, które posiadają owe zabezpieczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich nie spotkał się w tej sprawie z właściwą reakcją ze strony dyrektorów okręgowych oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Wymienione organy wskazują bowiem, że obowiązujące przepisy nie wymieniają zabezpieczeń łóżek jako obligatoryjnego wyposażenia celi mieszkalnej. Dlatego Rzecznik dostrzega potrzebę ujednolicenia sytuacji w tym zakresie. Służyć temu powinna zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych wprowadzająca wymóg stosowania w łóżkach koszarowych, które podlegają piętrowaniu, zabezpieczeń przed upadkiem. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: