Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania projektów aktów prawnych przez związki zawodowe z dnia 2010-01-08.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/633686/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania projektów aktów prawnych przez związki zawodowe.

Do Rzecznika zwrócił się Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność", z wnioskiem o podjęcie sprawy naruszania prawa przez niektórych przedstawicieli Rządu RP w procesie prowadzenia konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi." Zdaniem wnioskodawcy w ostatnim czasie doszło do naruszenia obowiązku konsultacji społecznych przy opiniowaniu uchwały Rady Ministrów w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej w części dotyczącej jej uzasadnienia oraz załączników. Również projekt ustawy o finansach publicznych, uchwalonej następnie 27 sierpnia 2009 r., nie został przesłany do zaopiniowania związkom zawodowym w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, co stanowi naruszenie ich praw określonych w art. 19 ustawy z dnia 23 maja 2001 r. o związkach zawodowych. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-02-16
Opis odpowiedzi:
Szef Służby Cywilnej (09.02.2010 r.) nie podzielił zarzutów sformułowanych we wniosku skierowanym do Rzecznika i poinformował, że projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, został przekazany w dniu 3 września 2009 r. do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych. Następnie, w dniu 24 września 2009 r., Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt uchwały, zalecając wnioskodawcy dokonanie ponownych wyliczeń kwot przypadających na poszczególne urzędy. Biorąc pod uwagę ustawowy nieprzekraczalny termin uruchomienia środków z rezerwy celowej - 15 października, przekazanie projektu w celu dokonania kolejnych konsultacji z organizacjami związków zawodowych oznaczałoby zagrożenie przyjęcia przedmiotowej uchwały, co skutkowałoby niewypłaceniem obligatoryjnego składnika wynagrodzenia. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na etapie projektowania były podawane konsultacjom społecznym. Od dnia 15 sierpnia 2008 r. projekty ww. ustaw podane były do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczanie kolejnych wersji na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej. Z tej formy przekazywania do konsultacji społecznych skorzystały zarówno osoby fizyczne, jak też organizacje związków zawodowych, w tym NSSZ "Solidarność", organizacje społeczne pracodawców, pracowników i inne związane z sektorem finansów publicznych. Ministerstwo Finansów ustosunkowało sie do podnoszonych kwestii, udzielając wyjaśnień na wszelkie zapytania i zgłaszane wątpliwości.