Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Policji wobec kandydatów uznanych za trwale niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej oraz nie będących żołnierzami rezerwy z dnia 2010-01-11.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/630706/09/IX/9002.4 RZ
Data sprawy:
2010-01-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Policji wobec kandydatów uznanych za trwale niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej oraz nie będących żołnierzami rezerwy.

Do Rzecznika kierowane są skargi osób, które wyrażając akces przystąpienia do służby w Policji, wystąpili do właściwych organów kadrowych tej służby ze stosownym wnioskiem i którym organy te odmówiły przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Odmowy dotyczą kandydatów, którzy podlegali obowiązkowi służby wojskowej w zakresie określonym w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i którzy nie podlegają temu obowiązkowi z uwagi na uznanie ich przez właściwe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za trwale niezdolne do tej służby. Skarżący wskazują, że z uwagi na poddanie się odpowiednim procedurom medycznym, stwierdzone przez te komisje choroby uległy całkowitemu wyleczeniu i obecny ich stan zdrowia pozwala na spełnienie warunków kwalifikacyjnych. Osoby te występują do właściwych wojskowych komendantów uzupełnień o skierowanie do powiatowych lub wojskowych komisji lekarskich, w celu zweryfikowania przyznanej im kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Organy te jednak, z uwagi na treść art. art. 28 ust. 4c i 29 ust. 3a ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wydają decyzje odmowne. W tym stanie prawnym, jako przejaw dyskryminacji skarżący podnoszą problem wpływu zwolnienia ich od obowiązku służby wojskowej na dalsze plany zawodowe. Wydaje się wskazanym rozważenie zasadności zmiany przepisu art. 28 ust. 3 ustawy o Policji, w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Policji, także wobec kandydatów uznanych za trwale niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej oraz nie będących żołnierzami rezerwy. Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: