Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Dariusza G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok łączny Sądu Rejonowego w K z dnia 2010-01-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/561881/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Dariusza G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok łączny Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik zarzucił orzeczeniu Sądu Okręgowego w K. rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 433 § 1 k.p.k., polegające na zaniechaniu przez Sąd II instancji wyjścia poza granice środka odwoławczego wniesionego przez obrońcę skazanego i ograniczeniu się do zmiany zaskarżonego orzeczenia poprzez obniżenie Dariuszowi G. kary łącznej pozbawienia wolności do lat 2, w sytuacji, gdy wyrok łączny Sądu I instancji zapadł z rażącym naruszeniem art. 82 k.k., polegającym na zaliczeniu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności, tylko okresu rzeczywistego odbycia kary, zapadłej w sprawie Sądu Rejonowego w R. Ś. podlegającej łączeniu, zamiast zaliczenia w całości tej kary na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej w wyroku łącznym, gdyż w dacie orzekania przez Sąd II instancji upłynął już okres próby warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia tej kary i dalsze sześć miesięcy, co winno skutkować uznaniem takiej kary za odbytą w całości. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik podkreślił, powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego, iż: "kara pozbawienia wolności uznana za odbytą w rozumieniu art. 82 k.k. podlega zaliczeniu w całości - na podstawie art. 577 k.p.k. - na poczet kary tego rodzaju orzekanej w wyroku łącznym obejmującym skazanie na karę, z której wykonania skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony." Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku Sądu odwoławczego w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Okręgowemu w K. do ponownego rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym.