Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie finansowania i organizacji akcji "Szklanka mleka" z dnia 2010-01-21.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/636250/09/X/10008 RZ
Data sprawy:
2010-01-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie finansowania i organizacji akcji "Szklanka mleka".

Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienie przyczyn nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty, której rezultatem jest ograniczenie dotacji krajowej za dostarczanie mleka lub przetworów mlecznych do szkół podstawowych.

Stosownie do treści art. 46 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych minister właściwy do spraw rynków rolnych jest upoważniony do wydania rozporządzenia, regulującego szczegółowe warunki i tryb wypłacania dopłaty krajowej, a także szczegółowy zakres kontroli wykorzystania tej dopłaty, mając w szczególności na uwadze określenie terminów dokonywania poszczególnych czynności związanych z wypłatą dopłat krajowych, przepisy Unii Europejskiej w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, a także zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków. Zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia, dopłatę krajową wypłacano za okres od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia ich zakończenia w danym roku szkolnym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych. Tymczasem w wyniku nowelizacji omawianego przepisu, od dnia 1 grudnia 2009 r. dopłatę krajową wypłaca się za dostarczanie mleka lub przetworów mlecznych do szkół podstawowych przez 3 dni w tygodniu, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 maja roku szkolnego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: