Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opiniowania projektów zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nadzoru nad zarządzeniami Prezesa NFZ z dnia 2010-01-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/638516/10/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opiniowania projektów zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nadzoru nad zarządzeniami Prezesa NFZ.

Ostatnio na łamach prasy i w środkach masowego przekazu komentowane były zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzające m.in. zmiany w zakresie dostępu ubezpieczonych do chemioterapii niestandardowej (ograniczenie o połowę dotychczasowej liczby szpitali, w których można przeprowadzać chemioterapię niestandardową - do zakładów, gdzie zatrudnieni są konsultant krajowy bądź konsultanci wojewódzcy ds. onkologii) oraz do mammografii w ramach przesiewowego programu profilaktyki raka piersi (wykluczenie z programu profilaktyki kobiet, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi oraz kobiet, które, wypełniając ankietę przed badaniem, zgłoszą występowanie dolegliwości w obrębie piersi). Regulacje te spotkały się z krytyką lekarzy specjalistów, w tym konsultantów w określonych dziedzinach medycyny, oraz uzasadnionym sprzeciwem i obawami pacjentów o dostęp do profilaktyki i leczenia. Powtarzające się niedociągnięcia merytoryczne w treści wydawanych zarządzeń Prezesa NFZ pozwalają na postawienie pytania o skuteczność instytucji opiniowania projektów tych zarządzeń przewidzianej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz sprawność systemu kontroli zarządzeń przez Ministra Zdrowia. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sygnalizowanych kwestiach, a także przekazanie informacji na temat działań i zamierzeń resortu zdrowia w kierunku rozwiązania wspomnianych problemów z poszanowaniem praw ubezpieczonych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-03-02
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (23.02.2010 r.) poinformował, że Minister Zdrowia zobowiązał Prezesa NFZ do usunięcia z zarządzenia Nr 65/2009/DGL Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, warunków wymaganych od świadczeniodawców, które wskazują, iż realizacja "Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" może odbywać się w miejscu pracy konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej, hematologii, hematoonkologii dziecięcej, ginekologii onkologicznej - zgodnie ze specyfikacją nowotworu. W dniu 8 stycznia 2010 r. Prezes NFZ wydał zarządzenie Nr 3/2010/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne. W kwestii zapisu w załączniku Nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 57/2009/DSOZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, zgodnie z którym programem nie mogą być objęte kobiety, które wypełniając ankietę przed badaniem zgłoszą występowanie dolegliwości w obrębie piersi, Minister Zdrowia wystąpił do NFZ celem uzyskania wyjaśnień. Z informacji przekazanych przez Prezesa NFZ wynikało, iż zapis ten wprowadzono w oparciu o uwagę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej dla województwa małopolskiego. Powyższe wyjaśnienia uznano za zasadne. Jednak w wyniku wniosku o zmianę załącznika złożonego m.in. przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej, Prezes NFZ w dniu 29 stycznia 2010 r. wydał zarządzenie Nr 11/2010/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, które wyeliminowało przedmiotowy zapis.