Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 10.08.2009 r., utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 29.04.2009 r. i odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy trzech elektrowni wiatrowych z przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej z dnia 2010-01-28.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/611050/09/XIX/1006.14 RZ
Data sprawy:
2010-01-28
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 10.08.2009 r., utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 29.04.2009 r. i odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy trzech elektrowni wiatrowych z przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił tej decyzji naruszenie art. 28 k.p.a., oraz art. 7, 77, 124 § 2 w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. i wniósł o uchylenie w/w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10.08.2009 r. i poprzedzającej ją decyzji administracyjnej oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wnioskodawcom, właścicielom lub użytkownikom wieczystym działek sąsiadujących z nieruchomością, której dotyczy postępowanie, statusu strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy trzech elektrowni wiatrowych z przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej. W ocenie organu, zarzuty we wniosku wiążą się jedynie z interesem faktycznym wnioskodawców. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie zbadało, czy planowana inwestycja będzie oddziaływała na należące do wnioskodawców nieruchomości, a w konsekwencji czy wpłynie na sposób wykonywania przez nich przysługującego im prawa własności. Z zasady prawdy obiektywnej, wyrażonej w art. 7 k.p.a., wynika obowiązek organu administracji publicznej wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych z określoną sprawą. Stosownie zaś do art. 77 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.