Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIV/177/2001 Rady Gminy P. z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym z dnia 2010-01-28.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY PRZYWIDZ
Sygnatura:
RPO/624636/09/XIX/10008 RZ
Data sprawy:
2010-01-28
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIV/177/2001 Rady Gminy P. z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym.

Zaskarżonym postanowieniom uchwały Rzecznik zarzucił naruszenie art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 2, 7 oraz art. 70 ust. 2 Konstytucji RP i wniósł o stwierdzenie ich nieważności. Stosownie do § 1 pkt 1 uchwały "ustala się następującą stawkę odpłatności za pobyt każdego dziecka w Przedszkolu Gminnym w P. do 6 godzin w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę." Przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty upoważnia radę gminy do ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Stosownie jednak do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Gmina nie może zatem ustalać w uchwale odpłatności za przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przepis § 1 pkt 1 i 2 uchwały jest niezgodny także z wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP zasadą praworządności, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Kwestionowana uchwała jest aktem powszechnie obowiązującym i nie może pozostawać w sprzeczności z aktem prawnym wyższego rzędu, jakim jest ustawa. Rada Gminy P. tej zasady nie przestrzegała, bowiem ustaliła odpłatność za przedszkole w zakresie, który przez ustawę o systemie oświaty jest określony jako bezpłatny. Stanowi to również naruszenie art. 70 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

 


Data odpowiedzi:
2010-05-17
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Gd 71/10).