Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat z dnia 2010-01-26.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/623243/09/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
odrzucenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Zgodnie z zaskarżonymi postanowieniami przedmiotowej uchwały (§ 6 ust. 1 uchwały oraz § 5 ust. 3 oraz § 5 ust. 7 pkt 4 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, stanowiącego załącznik do wspomnianej uchwały), uprawnienie do wnoszenia rocznej opłaty abonamentowej przysługuje osobie zameldowanej na obszarze strefy płatnego parkowania, która jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego lub użytkuje taki samochód na podstawie odpłatnej czynności cywilnoprawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego. Do Rzecznika wpłynęły skargi mieszkańców, którzy kwestionują zgodność z prawem wspomnianych postanowień uchwały. Również w opinii Rzecznika nieprzyznanie prawa do rocznego abonamentu kierowcom użytkującym pojazdy samochodowe na podstawie umowy użyczenia, która nie została zawarta w formie aktu notarialnego, wprowadza niczym nieuzasadnione zróżnicowanie uprawnień zmotoryzowanych mieszkańców strefy płatnego parkowania. Stanowi to niezgodną z art. 32 Konstytucji RP dyskryminację kierowców, którym użyczono pojazdy samochodowe, a dowodem tego użyczenia jest stosowna umowa zawarta w formie pisemnej. Rzecznik wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonej części.

 


Data odpowiedzi:
2011-06-29
Opis odpowiedzi:

Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 14 czerwca 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 504/10).