Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez administrację państwową w związku z zagrożeniem powodziowym z dnia 2010-02-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/639790/10/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez administrację państwową w związku z zagrożeniem powodziowym.

Tegoroczna zima stawia przed władzą publiczną i mieszkańcami Polski szczególne wyzwania. Rekordowe opady oraz utrzymujące się ujemne temperatury, spowodowały znaczne nagromadzenie śniegu, zaś wskutek powtarzających się fal dużych mrozów, rzeki i inne zbiorniki wodne pokryte są grubą warstwą lodu. Stwarza to prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na terenie całego kraju, zwłaszcza w wypadku nadejścia gwałtownej odwilży. Ze względu na ogromne zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia obywateli, jakie nieść może powódź, niezależnie od przekazów medialnych o działaniach podejmowanych przez administrację, Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji na temat działań planowanych i podejmowanych przez administrację państwową w związku z tymi zagrożeniami. Poprosił także o informacje na temat systemowych rozwiązań dotyczących walki z powodzią i jej skutkami oraz stanu gotowości tego systemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-03-02
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (24.02.2010 r.) poinformował, że działania w zakresie reagowania kryzysowego w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi podejmowane są zarówno na poziomie samorządowym, jak i centralnym. Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zostały oparte na zasadzie subsydiarności władz publicznych poszczególnych szczebli. W pierwszej kolejności reagują struktury najbliższe zagrożeniu zarówno w sensie terytorialnym, jak i merytorycznym. W sytuacji wyczerpania możliwości działania na poziomie podstawowym, uruchamiane są natomiast działania na odpowiednio wyższym szczeblu. Stosownie do art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne, ochronę przed powodzią prowadzi się zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej na obszarze kraju, a także planami ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła obowiązek sporządzania planów reagowania kryzysowego na poziomach: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Stały monitoring prowadzą na szczeblu wojewódzkim Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, zaś na szczeblu centralnym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na polecenie Prezesa Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przy pomocy Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa organizuje regularne spotkania zespołu roboczego do spraw zagrożenia powodziowego. W ramach tych spotkań, regularnie dokonywany jest przegląd bieżącej sytuacji oraz omawiana jest krótko i średnioterminowa prognoza pogody i warunków hydrometeorologicznych. W odpowiedzi poinformowano również, że w lutym 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał pomoc finansową samorządom na usuwanie klęsk żywiołowych.