Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze z dnia 2010-02-12.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.

W związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, pracownicy Biura Rzecznika przeprowadzają wizytacje w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Istotnym problemem, dostrzeżonym w trakcie wykonywania tych czynności, jest niedoprowadzanie do wskazanych wyżej placówek nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować takie środki wychowawcze. Rzecznik zwrócił się o wskazanie przyczyn niedoprowadzeń nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii przez funkcjonariuszy Policji. Ponadto poprosił o wskazanie praktyki i zasad postępowania z nieletnimi uciekinierami, w szczególności w zakresie warunków bytowych (np. racji żywnościowych, zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia) oraz sprawowania nad nimi opieki do chwili przekazania dyrektorowi ośrodka.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-03-18
Opis odpowiedzi:

Zastępca Komendanta Głównego Policji (16.03.2010 r.) poinformował, że do Komendy Głównej Policji nie docierały dotychczas sygnały, aby sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych i nieletnich lub wizytatorzy zarzucali Policji fakt niedoprowadzenia nieletnich do ośrodków, takich jak MOW czy MOS. Wobec powyższego wydaje się, że problem nieskutecznego doprowadzania nieletnich do wskazanych przez sąd ośrodków jest bardziej złożony, i zdecydowanie nie leży on głównie po stronie Policji. Działająca w ramach powołanego w Ministerstwie Sprawiedliwości Zespołu ds. Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych w Przedmiocie Umieszczania Nieletnich w Placówkach Podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej Grupa Robocza przygotowała projekt zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakładający m.in. dodanie do art. 40 § 7, dającego możliwość umieszczania w policyjnej izbie dziecka nieletniego w trakcie samowolnego pobytu poza młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii na czas niezbędny do przekazania nieletniego właściwej placówce, nie dłużej jednak niż na 5 dni. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przekazanie projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich do konsultacji międzyresortowych w marcu 2010 r. Postępowaniu policjantów, którzy ujawnili nieletniego uciekiniera z MOW lub MOS i oczekują na jego odebranie przez dyrektora ośrodka przyświeca głównie dobro i bezpieczeństwo nieletniego. W pierwszej kolejności próbują do czasu odebrania umieścić nieletniego w odpowiedniej placówce opiekuńczo - wychowawczej. W przypadku odmowy przyjęcia nieletniego, w miarę posiadanych możliwości starają się zapewnić nieletniemu na terenie jednostki Policji odpowiednie warunki pobytu oraz kierując się względami czysto humanitarnymi, zapewnić we własnym zakresie prowizoryczny posiłek, czy napój.