Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości uzyskania rekompensaty przez osoby poszkodowane na skutek budowy na ich terenach hitlerowskich obozów zagłady z dnia 2010-02-16.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/635404/09/IV/4003.8 RZ
Data sprawy:
2010-02-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości uzyskania rekompensaty przez osoby poszkodowane na skutek budowy na ich terenach hitlerowskich obozów zagłady.

Do Rzecznika zwrócili się członkowie Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez III Rzeszę na rzecz budowy obozu KL Auschwitz-Birkenau, którzy od lat bezskutecznie starają się o uzyskanie odszkodowania za straty poniesione w związku z budową przez III Rzeszę obozów zagłady Auschwitz i Birkenau na terenie miasta Oświęcim i wsi Brzezinka. Zasadniczą część roszczeń poszkodowanych pokryły kwoty przekazane przez Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość", a także przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Odszkodowania wypłacane w tym trybie dotyczyły w głównej mierze tzw. szkód na osobie. Z uwagi na wielokrotne deklaracje ze strony polskiej, iż uzyskane kwoty stanowią "zarówno górną granicę, jak i ostateczną kwotę przeznaczoną na wypłaty", kwestię ewentualnych dalszych roszczeń kierowanych przez Rząd Rzeczypospolitej w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec uznać należy za zamkniętą. Nie dotyczy to jednak działań podejmowanych na gruncie krajowego porządku prawnego. Na gruncie przepisów polskich, roszczeń osób poszkodowanych przez fakt wybudowania na ich terenach obozów zagłady, mógł dotyczyć przede wszystkim dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r. Wnioski w tym trybie należało składać do końca 1950 r. Nadal istnieje więc grupa osób, które poniosły szkody na skutek budowy obozów zagłady, jednak z uwagi na treść przepisów uprawniających do rekompensat, jak i krótkie terminy dochodzenia roszczeń wobec strony niemieckiej, osoby te nie uzyskały odszkodowania. Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie, czy Minister Infrastruktury dostrzega potrzebę wprowadzenia przepisów rekompensujących szkody poniesione przez osoby, na rzecz których działa Stowarzyszenie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: