Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności uchwalenia rządowego Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw z dnia 2010-02-22.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/445687/03/II/2014 RZ
Data sprawy:
2010-02-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności uchwalenia rządowego Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw.

W dniu 3 kwietnia 2009 r. Rzecznik skierował do Prezesa Rady Ministrów wystąpienie dotyczące konieczności uchwalenia rządowego Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw, którego projekt został opracowany i przedłożony Premierowi w dniu 3 listopada 2008 r. przez międzyresortowy zespół ekspertów kierowany przez Ministra Sprawiedliwości. W wystąpieniu tym Rzecznik wyraził nadzieję, że Program, o którego uchwalenie zabiega od początku swojej kadencji, zawierający rozwiązania systemowe w zakresie ogólnokrajowej struktury prawnej i organizacyjnej, zostanie wkrótce przyjęty. Ponadto w ocenie Rzecznika powinien on mieć ustawowe umocowanie, co pozwoliłoby na niesienie skuteczniejszej i pełniejszej niż dotychczas pomocy materialnej i prawnej ofiarom przestępstw, a także jej egzekwowanie od instytucji i organów zobowiązanych do podejmowania działań w tej materii. W odpowiedzi udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego poinformowano, że opracowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw, który w dniu 20 kwietnia 2009 r. przesłano wszystkim członkom Rady Ministrów do konsultacji. W związku z powyższym Rzecznik, wobec braku informacji o uchwaleniu Programu, zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z ponowną prośbą o rozważenie nadania mu waloru aktu normatywnego i spowodowanie przyspieszenia prac legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: