Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyników kontroli NIK stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej w realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych z dnia 2010-02-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/639990/10/X/10018.2.6 RZ
Data sprawy:
2010-02-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyników kontroli NIK stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej w realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

Według ustaleń NIK, w niemal wszystkich publicznych zakładach opieki zdrowotnej objętych kontrolą, użytkowane są budynki o nieodpowiednim stanie techniczno-użytkowym, który niejednokrotnie stwarza realne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W odniesieniu do kwestii aparatury medycznej, wskazano na znaczną skalę stwierdzonych w toku badań nieprawidłowości, w tym także mających bezpośredni wpływ na jakość udzielanych świadczeń medycznych oraz ich dostępność, a nawet na bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego przy badaniach rentgenodiagnostycznych, poprzez narażenie na działanie promieniowania jonizującego. Kontrole ujawniły także w blisko połowie objętych nimi publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przypadki niegospodarności przy udostępnianiu innym podmiotom aparatury i pomieszczeń oraz przy udzielaniu podwykonawcom prywatnym zamówień na świadczenia zdrowotne, nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówień publicznych na dostawy aparatury medycznej oraz materiałów i artykułów medycznych związanych z funkcjonowaniem tej aparatury, a także nierzetelności w ewidencji i dokumentacji księgowej. Rozwiązanie opisanych problemów nie jest możliwe na poziomie zakładów opieki zdrowotnej i ich organów założycielskich. Realna poprawa sytuacji oraz powstrzymanie dalszej degradacji obiektów budowlanych i stosowanej aparatury, wymaga podjęcia działań o wymiarze systemowym. Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych problemów oraz poinformowanie o podejmowanych i przewidywanych działaniach na rzecz poprawy kondycji systemu ochrony zdrowia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-04-12
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (06.04.2010 r.) poinformował, że wnioski pokontrolne NIK zostały poddane szczegółowej analizie w Ministerstwie Zdrowia. W związku z przekazaniem przez NIK informacji o wynikach kontroli m.in. Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu; Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, organy te zobowiązane są podjąć czynności inspekcyjne i kontrolne. Ponadto w rozporządzeniu z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia określił, że zakład opieki zdrowotnej nie spełniający wymagań określonych w jego przepisach, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2012 r. Zakłady skontrolowane przez NIK, realizujące świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki, nie stanowią reprezentatywnej próby pozwalającej na przedstawianie wyników dotyczących całej Polski. Prezes NFZ przekazał w lutym 2010 r. dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich NFZ pisemne zalecenia przeprowadzenia kontroli u wszystkich ocenionych negatywnie świadczeniodawców. Minister Zdrowia przygotował projekt ustawy o wyrobach medycznych, zastępującej ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. Projektowane jest dodanie nowego rozdziału, w którym zamieszczone zostanie szereg przepisów dotyczących warunków używania wyrobów medycznych, w tym wymagań wobec świadczeniodawców. W przypadku występowania nieprawidłowości polegających na niegospodarności przy udostępnianiu innym podmiotom aparatury i pomieszczeń oraz przy udzielaniu podwykonawcom prywatnym zamówień na świadczenia zdrowotne, a także nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówień publicznych na dostawy aparatury medycznej oraz materiałów i artykułów medycznych, przepisy prawa przewidują odpowiednie instrumenty prawne, z których powinien skorzystać podmiot, który utworzył dany zakład opieki zdrowotnej.