Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Ryszarda Ż. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P z dnia 2010-02-17.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/535173/06/II/2003 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Ryszarda Ż. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P.

Rzecznik zarzucił rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 479 § 1 k.p.k. w związku z art. 139 § 1 k.p.k. w związku z art. 133 § 2 k.p.k. i art. 6 k.p.k. wskutek bezpodstawnego uznania, że oskarżony został prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, co dało podstawę do wydania wyroku zaocznego, czym naruszone zostało jego prawo do obrony. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.