Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych z dnia 2010-02-23.

Adresat:
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW KRAJOWA RADA
Sygnatura:
RPO/600891/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych.

Do Rzecznika wpływają liczne skargi na działalność Polskiego Związku Działkowców, w szczególności na postanowienia statutu tej organizacji i regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych. Dnia 15 listopada 2008 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Infrastruktury z prośbą o objęcie nadzorem działań podejmowanych przez Polski Związek Działkowców. W odpowiedzi stwierdzono, że brak przepisu o nadzorze nie daje możliwości bezpośredniej ingerencji ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w działalność Polskiego Związku Działkowców. Zdaniem Ministra Infrastruktury do PZD należy stosować przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w tym przepisy dotyczące organów nadzoru nad stowarzyszeniami.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezydent m.st. Warszawy z prośbą o podjęcie czynności nadzorczych nad PZD w trybie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. W odpowiedzi Pani Prezydent stwierdziła, że nie posiada kompetencji do objęcia PZD nadzorem sprawowanym na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 Prawa o stowarzyszeniach. Stanowisko to zostało podtrzymane w późniejszej korespondencji. W związku z powyższym Rzecznik ponownie zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu ustalenie organu władzy publicznej sprawującego nadzór nad Polskim Związkiem Działkowców. W warunkach demokratycznego państwa prawnego nie powinien bowiem funkcjonować - realizujący istotne funkcje publiczne i zrzeszający na zasadzie przymusowości wszystkich polskich działkowców - podmiot, który nie podlega jakiemukolwiek nadzorowi. Rzecznik zwrócił się jednocześnie o przedstawienie stanowiska co do zasadności wystąpienia przez Radę Ministrów z inicjatywą ustawodawczą, która doprowadziłaby do jasności sytuacji odnośnie do nadzoru administracyjnego nad Polskim Związkiem Działkowców.

Wystąpienie do Prezesa Polskiego Związku Działkowców w sprawie braku przepisów regulujących kwestie nadzoru nad Polskim Związkiem Działkowców.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-02-23
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (17.02.2010 r.) ponownie stwierdził, iż brak wyraźnego przepisu o nadzorze nie daje możliwości bezpośredniej ingerencji w działalność Polskiego Związku Działkowców, jakiemukolwiek organowi administracji publicznej, w tym także ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Jednocześnie poinformował, iż w projekcie stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, odrzuconego przez Sejm RP w dniu 16 lipca 2009 r., zaprezentowano pogląd o konieczności zmiany obecnie obowiązujących przepisów dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych. W związku z powyższym, w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace analityczne, mające na celu pogłębienie wiedzy o istniejących uwarunkowaniach, w których funkcjonują ogrody działkowe. Usystematyzowanie tej wiedzy pozwoli na określenie warunków prawnych, przestrzennych i ekonomicznych, których spełnienie jest niezbędne dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. W pracach tych zostanie również rozważony pogląd wyrażony w wystąpieniu Rzecznika, iż "w warunkach demokratycznego państwa prawnego nie powinien funkcjonować - realizujący istotne funkcje publiczne i zrzeszający na zasadzie przymusowości wszystkich polskich działkowców - podmiot, który nie podlega jakiemukolwiek nadzorowi."