Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku regulacji prawnych chroniących klientów firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym z dnia 2010-03-03.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/562607/07/V/509 RZ
Data sprawy:
2010-03-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku regulacji prawnych chroniących klientów firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.

Od kilku lat w sferze zainteresowania Rzecznika pozostaje problem braku regulacji prawnych, których celem byłoby zapewnienie ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym. Problem ten wyłonił się na tle skarg od obywateli poszkodowanych wskutek działań firm deweloperskich oraz informacji pojawiających się w środkach masowego przekazu i był przedmiotem wystąpień Rzecznika, które nie doprowadziły jednak do uchwalenia postulowanych uregulowań prawnych. W ocenie Rzecznika wciąż istnieje potrzeba stworzenia przepisów zabezpieczających interesy klientów firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym, które w szczególności regulowałyby zasady finansowania inwestycji mieszkaniowych, kwestię istotnych postanowień umowy zawieranej między nabywcą a deweloperem, rachunku powierniczego służącego finansowaniu przedsięwzięć budowlanych realizowanych przez deweloperów, a także sposób zabezpieczenia praw nabywców w razie wszczęcia przeciwko deweloperowi postępowania egzekucyjnego czy ogłoszenia upadłości dewelopera, podobnie jak ma to miejsce w innych państwach Unii Europejskiej. Rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: