Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Pawła S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W z dnia 2010-03-05.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/626774/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Pawła S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W.

Rzecznik zarzucił temu postanowieniu rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 22 § 1 k.k.w. w zw. z art. 178 § 2 k.k.w. i art. 4 § 2 k.k.w. polegające na zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności bez wysłuchania skazanego, który o terminie posiedzenia nie został prawidłowo powiadomiony, co w konsekwencji stanowiło naruszenie przynależnego mu prawa do obrony. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i umorzenie postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności w oparciu o art. 15 § 1 k.k.w. wobec zatarcia skazania.