Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja od postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w R. o umorzeniu śledztwa, na niekorzyść osób podejrzanych w sprawie z dnia 2010-03-05.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/641200/10/II/2007.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

kasacja od postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w R. o umorzeniu śledztwa, na niekorzyść osób podejrzanych w sprawie.

Rzecznik zarzucił temu postanowieniu rażące naruszenie prawa procesowego mającego istotny wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 433 § 2 k.p.k. i art. 297 k.p.k., polegającego na tym, że Sąd Okręgowy nie rozważył podniesionego w zażaleniu Najwyższej Izby Kontroli zarzutu niewyjaśnienia sprzeczności i rozbieżności pomiędzy opiniami biegłych z Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie oraz zarzutu oparcia rozstrzygnięcia na opinii z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, mimo jej niepełności, a w uzasadnieniu postanowienia nie wskazał, dlaczego nie uznał ich za zasadne, co w konsekwencji spowodowało brak należytej kontroli, czy postępowanie przygotowawcze osiągnęło swe cele. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w W.