Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie statusu zawodowego asystentów sędziów i zasad ich wynagradzania z dnia 2010-03-19.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/620748/09/III/8010 RZ
Data sprawy:
2010-03-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie statusu zawodowego asystentów sędziów i zasad ich wynagradzania.

Do Rzecznika nadal kierowane są skargi asystentów sędziów, zatrudnionych w sądach przed wejściem w życie ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Przedmiotem skarg są regulacje prawne określające ich status i zasady wynagradzania. Problem ten był przedmiotem wystąpień Rzecznika do Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca i 11 września 2009 r. W skierowanych do Rzecznika odpowiedziach podzielono pogląd o konieczności dostosowania brzmienia art. 155 § 6 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych do standardów wynikających z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Zapowiedziano również rezygnację z rozwiązania dotyczącego zróżnicowania wynagrodzenia asystentów sędziów w zależności od rodzaju sądu, w którym są zatrudnieni. Obie te kwestie miały zostać uwzględnione w opracowywanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Rzecznik zwrócił się z prośbą o informację, na jakim etapie postępowania legislacyjnego znajduje się projekt noweli ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i jak została w nim unormowana problematyka dotycząca statusu zawodowego asystentów sędziów i zasad ich wynagradzania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: