Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Tadeusza P. od prawomocnego postanowienia Sądu Najwyższego o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania z dnia 2010-03-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/609814/09/II/2003 RZ
Data sprawy:
2010-03-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Tadeusza P. od prawomocnego postanowienia Sądu Najwyższego o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania.

Rzecznik zarzucił temu postanowieniu rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 430 § 1 k.p.k. poprzez pozostawienie bez rozpoznania apelacji oskarżonego, podczas gdy w sprawie nie zachodziły przesłanki do zastosowania tego przepisu. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Najwyższemu.