Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 2010-03-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/641871/10/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2010-03-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W wyniku wcześniejszych wystąpień Rzecznika, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie, w § 10 dodano ustęp 3 stanowiący, iż celę zabezpieczającą wyposaża się w telewizyjny system monitorowania z nasłuchem, umożliwiającym nagrywanie i archiwizację obrazu i dźwięku. Ponadto, Dyrektor Generalny pismem z dnia 26 października 2004 r. zalecił dyrektorom okręgowym, aby w przypadkach stosowania środków przymusu bezpośredniego (poza celą zabezpieczającą), o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, 4 - 12 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, utrwalać za pomocą przenośnych kamer video przebieg czynności z tym związanych, a nagrania archiwizować. Realizacja postulatów Rzecznika stanowi jedną z gwarancji prawidłowego stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej środków przymusu bezpośredniego oraz przyczynia się do poprawy skuteczności nadzoru i kontroli nad ich użyciem. Tymczasem, w wyniku przeprowadzonych ostatnio przez pracowników Biura Rzecznika wizytacji aresztów śledczych i zakładów karnych, dostrzeżono niepokojące zmiany w przyjętej dotychczas w praktyce procedurze stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, pismem z dnia 26 lutego 2010 r., skierowanym do dyrektorów okręgowych Służby Więziennej, anulował wspomniane pismo swojego poprzednika z dnia 26 października 2004 r. Wobec powyższego, Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a w szczególności spowodowanie przywrócenia w praktyce wskazanych gwarancji praworządnego stosowania środków przymusu bezpośredniego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: