Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającą pozwolenia na użytkowanie wiaty magazynowo-produkcyjnej z dnia 2010-03-22.

Adresat:
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/562560/07/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-22
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającą pozwolenia na użytkowanie wiaty magazynowo-produkcyjnej.

W analizowanej sprawie pojawił się problem skutku, jaki wywiera na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie okoliczność, iż stwierdzono nieważność poprzedzającej ją decyzji ustalającej warunki zabudowy dla określonej inwestycji oraz uchylono uprzednio wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę. W przedmiotowej sprawie Rzecznik wskazywał Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, iż niniejsza sprawa wymaga rozważenia powyższych kwestii w toku postępowania wznowieniowego na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a., skoro wydana została decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę następnie uchyloną. Organ, do którego zwracał się Rzecznik, kilkakrotnie prezentował pogląd, że w tej sprawie inicjowanie postępowania o jakim mowa w Rozdziale 12 Kodeksu postępowania administracyjnego jest niecelowe, z uwagi na to, że w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. Z uwagi na to, iż Rzecznik nie podzielił poglądu organu, który nie został wyrażony w odpowiedniej formie procesowej oraz po przeprowadzeniu niezbędnego w tych okolicznościach postępowania poprzedzonego wydaniem postanowienia, o jakim mowa w art. 149 § 1 k.p.a., postanowił wystąpić z formalnym wnioskiem o wznowienie postępowania.