Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby powołania nowej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2010-03-24.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/644219/10/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby powołania nowej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mimo upływu blisko trzech miesięcy od zakończenia kadencji poprzedniej Rady dotychczas nie została powołana nowa Rada Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada NFZ spełnia istotną rolę w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Do jej podstawowych zadań należy kontrolowanie bieżącej działalności Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności, w tym w zakresie prawidłowej realizacji planu finansowego, a także uchwalanie planu pracy Funduszu na dany rok i rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych oraz opiniowanie projektu planu finansowego na dany rok. Niepowołanie Rady powoduje osłabienie nadzoru nad gospodarowaniem znacznymi publicznymi środkami finansowymi, pochodzącymi ze składek w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o spowodowanie przyspieszenia prac zmierzających do jej powołania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-04-07
Opis odpowiedzi:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (01.04.2010 r.) poinformował, iż Prezes Rady Ministrów powołał członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 22 marca 2010 r. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia składa się z dziesięciu członków desygnowanych przez ustawowo upoważnione podmioty. Przedłużający się proces zgłaszania kandydatów oraz kompletowanie wymaganych od kandydatów dokumentów, miało istotny wpływ na czas powołania składu Rady.