Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia przez NFZ kontroli aptek w zakresie realizacji recept oraz potrącania kwot należnych aptekom z tytułu refundacji za leki z dnia 2010-04-09.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614469/09/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2010-04-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia przez NFZ kontroli aptek w zakresie realizacji recept oraz potrącania kwot należnych aptekom z tytułu refundacji za leki.

W maju 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Minister Zdrowia zastrzeżenia do prowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli aptek w zakresie realizacji recept i potrącania kwot należnych aptekom z tytułu refundacji za leki oraz obowiązujących w tej materii przepisów prawa. W wystąpieniu tym Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu oraz opinii prezentowanych przez aptekarzy, a także o przekazanie informacji odnośnie działań i zamierzeń resortu zdrowia w sprawie spełnienia postulatów środowiska aptekarzy oraz o zakresie i stanie prac nad zapowiadaną zmianą przepisów w sprawie recept lekarskich. W odpowiedzi z dnia 3 lipca 2009 r. Minister Zdrowia poinformowała, że "powyższe kwestie są obecnie kompleksowo analizowane przez Ministra Zdrowia, zarówno pod kątem obowiązujących przepisów prawa, jak i ewentualnych zmian legislacyjnych". W związku z nieotrzymaniem przez kilka miesięcy zapowiadanego stanowiska Minister Zdrowia, na kolejne wystąpienie w tej sprawie z dnia 21 grudnia 2009 r., Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał wyjaśnienie z dnia 11 stycznia 2010 r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, z którego wynika, że nadal trwają prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. W związku z powyższym, Rzecznik ponowił prośbę o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu oraz opinii prezentowanych przez aptekarzy, a także o przekazanie informacji odnośnie działań i zamierzeń resortu zdrowia w sprawie spełnienia postulatów środowiska aptekarzy oraz o stanie prac nad zapowiadaną zmianą przepisów w sprawie recept lekarskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-06-02
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (24.05.2010 r.) poinformował, że w związku z występowaniem wielu wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów regulujących realizacje recept oraz niejednolitym stanowiskiem sądów niższych instancji orzekających w sprawach zwrotu refundacji za wydane przez apteki leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, zainicjowano w Ministerstwie Zdrowia prace legislacyjne w celu zmiany rozporządzenia o receptach, tak aby doszło do jednoznacznego przesądzenia o konsekwencjach prawnych realizacji przez farmaceutów błędnych formalnie recept na refundowane leki i wyroby medyczne. Przygotowany przez Ministerstwo projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich przekazany został do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych. Obecnie prowadzona jest analiza uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia w trakcie uzgodnień zewnętrznych i konsultacji.