Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kierowania osób do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego z dnia 2010-05-21.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/646889/10/III/3022.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kierowania osób do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedłożył Rzecznikowi informację o wynikach kontroli kierowania osób do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego Z informacji wynika generalnie pozytywna ocena działań organów samorządu w wymienionym zakresie. Jednocześnie jednak stwierdzono nieprawidłowości przy ustalaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca oraz braki dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych w gminach do wskaźników określonych w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z negatywną oceną NIK spotkała się działalność gmin na rzecz rozwoju własnego systemu usług opiekuńczych oraz działalność powiatów w zakresie rozwoju bazy domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zdaniem NIK obecny system finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej nie motywuje gmin do tworzenia własnego systemu usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania, natomiast powiaty ograniczają swoją działalność do administrowania już istniejącymi zasobami miejsc w domach pomocy społecznej. Zdarzają się także przypadki likwidacji placówek oraz zmniejszania liczby miejsc w domach pomocy społecznej. W konkluzji Najwyższa Izba Kontroli postuluje opracowanie i wdrożenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rządowego programu ustalającego zasady finansowania budowy nowych placówek. Powyższy postulat wydaje się uzasadniony w świetle ustaleń zawartych w powołanej wyżej informacji. Zastępca Rzecznika zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: