Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Justyny K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu prawa do zaliczki alimentacyjnej na dzieci z dnia 2007-02-06.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/548135/07/III/11008.4 RZ
Data sprawy:
2007-02-06
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Justyny K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu prawa do zaliczki alimentacyjnej na dzieci.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego przez jego błędną wykładnię (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) poprzez przyjęcie, iż wysokość dochodu rodziny będąca warunkiem uzyskania wyższej kwoty zaliczki alimentacyjnej odnosi się do dochodu rodziny bez przeliczenia na jednego członka rodziny. Zastosowana wykładnia prowadzi do nierówności i dyskryminacji rodzin wielodzietnych. Dysproporcja pojawiająca się wskutek zastosowania interpretacji prezentowanej w zaskarżanych rozstrzygnięciach jest sprzeczna z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) oraz zasadą równości i zakazu dyskryminacji (art. 32 Konstytucji). Interpretacja taka prowadzi również do sprzeczności z art. 71 Konstytucji stanowiącym, iż państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, zaś rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

 


Data odpowiedzi:
2010-01-08
Opis odpowiedzi:

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 20.02.2008 r., sygn. akt I OSK 664/07).