Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Agnieszki P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania prawa do zaliczki alimentacyjnej z dnia 2007-04-05.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/555205/07/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2007-04-05
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Agnieszki P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania prawa do zaliczki alimentacyjnej.

Brak umowy między Polską a USA, na podstawie której istniałaby możliwość uznawania i wykonywania wyroków zasądzających alimenty uniemożliwił stronie postępowania wszczęcie egzekucji alimentów od dłużnika zamieszkałego na terenie USA. Wierzycielka zwracała się za pośrednictwem polskiego sądu do właściwego biura na terenie USA o ustalenie adresu dłużnika, jednak podjęte działania nie przyniosły zamierzonego rezultatu.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej poprzez przyjęcie, iż zaświadczenie o bezskuteczności działań związanych z wyegzekwowaniem należnych na mocy prawomocnego wyroku sądu polskiego świadczeń alimentacyjnych nie jest informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji w rozumieniu w/w przepisu. Rzecznik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 


Data odpowiedzi:
2008-06-16
Opis odpowiedzi:

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 17.04.2008 r., sygn. akt I OSK 1006/07).