Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy udzielenia obywatelowi Armenii zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP z dnia 2007-05-10.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2007-05-10
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy udzielenia obywatelowi Armenii zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c oraz art. 153 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w części oddalającej skargę Rzecznika, które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy, a także obrazę art. 1 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rzecznik wniósł o uchylenie przedmiotowego orzeczenia w części rozstrzygającej o braku przesłanek do udzielenia Panu Armanowi K. zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił zarzutów podnoszonych przez Rzecznika. W ocenie sądu organy obydwu instancji dokonały wszechstronnej oceny okoliczności sprawy na podstawie analizy całokształtu materiału dowodowego.

 


Data odpowiedzi:
2009-12-01
Opis odpowiedzi:


Skarga kasacyjna częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 30.10.2008 r., sygn. akt II OSK 1227/07).