Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Bogdana W. od prawomocnego postanowienia b. Sądu Wojewódzkiego w B z dnia 2010-05-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/632499/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-05-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Bogdana W. od prawomocnego postanowienia b. Sądu Wojewódzkiego w B.

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na treść postanowienia naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, poprzez oddalenie, zgłoszonego po upływie roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o uznaniu za nieważne orzeczenia, żądania odszkodowania i zadośćuczynienia, w sytuacji, gdy w sprawie nie podniesiony został przez prokuratora zarzut przedawnienia. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w B. do ponownego rozpoznania.