Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Franciszka D. od prawomocnego wyroku b. Sądu Wojewódzkiego w Z. z listopada 1960 r., zmieniającego wyrok b. Sądu Powiatowego w Z. z czerwca 1960 r z dnia 2010-05-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/605049/08/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Franciszka D. od prawomocnego wyroku b. Sądu Wojewódzkiego w Z. z listopada 1960 r., zmieniającego wyrok b. Sądu Powiatowego w Z. z czerwca 1960 r.

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 132 § 1 k.k. z 1932 r. w związku z art. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, polegające na przypisaniu oskarżonemu popełnienia czynu opisanego w tym przepisie, pomimo braku w jego działaniu znamion tego przestępstwa. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia b. Sądu Wojewódzkiego w Z. oraz orzeczenia b. Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie Franciszka D. od popełnienia przypisanego mu przestępstwa. W uzasadnieniu kasacji podkreślono, że w dniu 30 maja 1960 r. w Z. miały miejsce społeczne protesty przeciwko siłowej eksmisji parafii Św. Jadwigi, które spotkały się z brutalną reakcją ze strony sił Milicji Obywatelskiej. W efekcie kilkaset osób zostało zatrzymanych, a następnie osądzonych za różne występki, które oceniane wówczas były jako popełnione z pobudek chuligańskich. Zachowanie oskarżonego nie wyczerpywało więc znamion przypisanego mu przestępstwa, zaś ściganie karne i skazanie go było formą represji na uczestnikach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy.

 


Data odpowiedzi:
2010-05-19
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1 września 2010 r., sygn. akt V KK 164/10).