Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stanowiska grupy organizacji pozarządowych w sprawie projektu wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla kobiet z dnia 2010-06-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/647985/10/III/8004 RZ
Data sprawy:
2010-06-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stanowiska grupy organizacji pozarządowych w sprawie projektu wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla kobiet.

Rzecznik otrzymał od Fundacji PANOPTYKON stanowisko grupy organizacji pozarządowych w sprawie projektu wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla kobiet, skierowane w dniu 14 maja 2010 r. do Ministra Zdrowia. Fundacja wnioskuje, aby Rzecznik zainteresował się tym ważnym problemem konstytucyjnym. Kwestia wprowadzenia do Kodeksu pracy przepisu obligującego pracownice do poddawania się w ramach badań wstępnych i okresowych obowiązkowym badaniom cytologicznym i mammograficznym była już wcześniej przedmiotem wystąpienia Rzecznika do Ministra Zdrowia (RPO-613144-III/09 z dnia 19 maja 2009 r.). Otrzymana odpowiedź z dnia 29 czerwca 2009 r. nie rozwiała wszystkich wątpliwości konstytucyjnych powstałych na gruncie projektowanej nowelizacji, sformułowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W nadesłanym przez Fundację PANOPTYKON stanowisku grupy organizacji pozarządowych w szczególności podniesione zostały zarzuty dotyczące naruszenia w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Kodeks pracy podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela, o których mowa w art. 30, art. 32 ust. 1 oraz art. 47 Konstytucji RP. Zastępca Rzecznika zwrócił się o przekazanie stanowiska Ministra Zdrowia w przedmiocie wysuniętych przez grupę organizacji pozarządowych zarzutów dotyczących projektowanych zmian ustawowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-09-16
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (08.09.2010 r.) wyjaśnił, że projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Kodeks pracy znajduje się po uzgodnieniach zewnętrznych. Z uwagi na fakt, że do przedmiotowego projektu wpłynęły liczne opinie i uwagi, zarówno od podmiotów państwowych, jak i prywatnych, projekt ten był szczegółowo analizowany pod ich kątem. W wyniku wnikliwych analiz oraz szerokich konsultacji odstąpiono od dalszego procedowania przedmiotowej ustawy.