Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku Mirosławy P. o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem z dnia 2009-06-18.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/607296/09/III/11013.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku Mirosławy P. o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił naruszenie art. 35 § 3 k.p.a. poprzez błędne przyjęcie, iż wniosek strony nie spełnia wymogów określonych art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wniósł o zobowiązanie Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej do wydania decyzji w przedmiocie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od dnia 1 października 2008 r. do 1 maja 2009 r. Pani Mirosława P. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. W dniu przyjęcia wniosku Pani P. została poinformowana o konieczności uzupełnienia wniosku o zaświadczenie o dochodach męża. Brak kontaktu z małżonkiem uniemożliwiał stronie dostarczenie wymaganego dokumentu. W sprawie niniejszej strona podjęła działania w celu uzyskania zaświadczenia o dochodach męża. Z zaświadczenia Urzędu Skarbowego w P. przesłanego do organu realizującego świadczenia wynika, że osoba wskazana przez Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy nie rozliczała się w 2007 roku. Otrzymanie pisma z Urzędu Skarbowego w P. powinno zostać potraktowane jako uzupełnienie braków formalnych i organ winien wszcząć postępowanie administracyjne. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy oraz w kontekście powyższych przepisów, pozostawienie wniosku bez rozpoznania było prawnie nieuzasadnione.

 


Data odpowiedzi:
2010-03-10
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 1 października 2009 r., sygn. akt I SAB/Wa 150/09).