Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku z dnia 2009-06-18.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE ZA POŚREDNICTWEM STAROSTY POWIATU W PISZCZU
Sygnatura:
RPO/601907/08/III/8017.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, z uwagi na naruszenie prawa materialnego przez błędną interpretację art. 33 ust. 4 pkt 3, art. 38 ust. 1 pkt 1 lit c i ust. 4 i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz naruszenie zasady wyrażonej w art. 7 k.p.a., a także naruszenie art. 77 § 1 k.p.a. i 138 § 2 k.p.a. Powiatowy Urząd Pracy uznał Jakuba U. za osobę bezrobotną od dnia 1.10.2008 r. i przyznał mu zasiłek dla bezrobotnych od dnia 2.10.2008 r. Panu Jakubowi U. przedstawiono ofertę udziału w szkoleniu. Bezrobotny odmówił udziału w szkoleniu z bliżej nieokreślonych "powodów zdrowotnych", które w toku postępowania nie zostały wyjaśnione. Powiatowy Urząd Pracy w P. ponownie badając sprawę nie wziął pod uwagę, że szkolenie, na które został skierowany bezrobotny było w toku albo nawet już się skończyło (faktu tego nie można ustalić na podstawie zawartości akt sprawy), a stan zdrowia bezrobotnego i jego zdolność do udziału w szkoleniu będą ustalane wstecznie. Bezrobotny został skierowany dnia 3.12.2008 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w P. na badania lekarskie. Badania lekarskie z dnia 8.12.2008 r., na które powinien być skierowany Jakub U. dnia 7.10.2008 r. i powinny decydować o tym, czy może on brać udział w konkretnym szkoleniu, posłużyły do wstecznego ustalenia jego stanu zdrowia i doprowadziły do utraty przez niego statusu bezrobotnego. Wyniki badań z dnia 8.12.2008 r. mogły posłużyć przy ocenie zasadności odmowy udziału w szkoleniu zaczynającym się po tej dacie (takie postępowanie nie było prowadzone), a nie przy ocenie zasadności odmowy wyrażonej przez bezrobotnego dnia 7.10.2008 r.

 


Data odpowiedzi:
2009-12-01
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Ol 679/09).