Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Arlety R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz córki z dnia 2009-06-17.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613680/09/III/11008.8 RZ
Data sprawy:
2009-06-17
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Arlety R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz córki.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w całości, z uwagi na naruszenie art. 2 pkt 2 i art. 15 ust. 4 pkt 3g ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 1 Konstytucji poprzez przyjęcie, iż informacja sądu okręgowego o stanie sprawy prowadzonej na wniosek wierzyciela przez sąd, na podstawie Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku z dnia 20 czerwca 1956 r., dotyczącej wykonania orzeczenia sądu polskiego zasądzającego alimenty od dłużnika zamieszkującego za granicą, nie wypełnia normy określonej w art. 2 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ocenie Rzecznika nie można się zgodzić ze stanowiskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w zakresie wykładni art. 2 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz interpretacji, iż informacja sądu okręgowego o wszczęciu i stanie sprawy egzekucyjnej prowadzonej na wniosek wierzyciela od dłużnika zamieszkującego zagranicą wskazująca na to, iż organ egzekucyjny nie egzekwuje skutecznie należności alimentacyjnych nie może stanowić podstawy do uznania egzekucji za bezskuteczną. Przyjęte przez organy administracji publicznej stanowisko prowadzi do nierówności i dyskryminacji rodzin.

 


Data odpowiedzi:
2009-10-21
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 26.08.2009 r., sygn. akt IV SA/Po 283/09).