Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Leona Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości z dnia 2008-04-14.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/581590/08/IV/404 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Leona Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.

Rzecznika przedłożył stanowisko, iż przepis art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 26.04.1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych nakładał na wykonawcę narodowych planów gospodarczych obowiązek zaproponowania, przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, konkretnie ustalonej i zatwierdzonej przez wojewódzką radę narodową ceny nieruchomości; samo zaś poprzestanie na określeniu ceny w nawiązaniu do art. 28 przywołanego aktu prawnego, winno być traktowane, w kontekście stwierdzania nieważności późniejszej decyzji wywłaszczeniowej, jako rażące naruszenie prawa. Niewskazanie w wezwaniu, kierowanym przez wykonawcę narodowych planów gospodarczych do właściciela nieruchomości na podstawie art. 8 ust. I dekretu, konkretnie ustalonej ceny, implikuje tezę o rażącym naruszeniu prawa w odniesieniu do późniejszej decyzji wywłaszczeniowej, z uwagi na powstanie skutków naruszenia prawa niemożliwych do zaakceptowania z punktu widzenia elementarnych reguł praworządności.

 


Data odpowiedzi:
2008-06-17
Opis odpowiedzi:

Zagadnienie prawne rozpoznane (uchwała z dnia 21.04.2008 r., sygn. akt I OPS 2/08). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: 1) W wezwaniu właściciela do odstąpienia nieruchomości, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych, wykonawca narodowych planów gospodarczych był zobowiązany wskazać cenę konkretnie określoną, zatwierdzoną przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2) Określenie ceny w wezwaniu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powołanego dekretu, poprzez odesłanie do art. 28 tego dekretu, nie stanowiło naruszenia art. 8 ust. 1 dekretu, uzasadniającego z tego tylko powodu stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.