Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Leona Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości z dnia 2008-04-14.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/581590/08/IV/404 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Leona Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.

Rzecznika przedłożył stanowisko, iż przepis art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 26.04.1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych nakładał na wykonawcę narodowych planów gospodarczych obowiązek zaproponowania, przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, konkretnie ustalonej i zatwierdzonej przez wojewódzką radę narodową ceny nieruchomości; samo zaś poprzestanie na określeniu ceny w nawiązaniu do art. 28 przywołanego aktu prawnego, winno być traktowane, w kontekście stwierdzania nieważności późniejszej decyzji wywłaszczeniowej, jako rażące naruszenie prawa. Niewskazanie w wezwaniu, kierowanym przez wykonawcę narodowych planów gospodarczych do właściciela nieruchomości na podstawie art. 8 ust. I dekretu, konkretnie ustalonej ceny, implikuje tezę o rażącym naruszeniu prawa w odniesieniu do późniejszej decyzji wywłaszczeniowej, z uwagi na powstanie skutków naruszenia prawa niemożliwych do zaakceptowania z punktu widzenia elementarnych reguł praworządności.

 


Data odpowiedzi:
2008-06-17
Opis odpowiedzi:

Zagadnienie prawne rozpoznane (uchwała z dnia 21.04.2008 r., sygn. akt I OPS 2/08). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: 1) W wezwaniu właściciela do odstąpienia nieruchomości, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych, wykonawca narodowych planów gospodarczych był zobowiązany wskazać cenę konkretnie określoną, zatwierdzoną przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2) Określenie ceny w wezwaniu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powołanego dekretu, poprzez odesłanie do art. 28 tego dekretu, nie stanowiło naruszenia art. 8 ust. 1 dekretu, uzasadniającego z tego tylko powodu stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.