Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Anny W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2007 r., utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. odmawiające Annie W. wydania imiennego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania w Polsce zawodu pracownika socjalnego z dnia 2008-04-29.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/572376/07/III/323 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Anny W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2007 r., utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. odmawiające Annie W. wydania imiennego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania w Polsce zawodu pracownika socjalnego.

Przyczyną odmowy wydania zaświadczenia był fakt, iż skarżąca ukończyła w 2002 r. studia wyższe zawodowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pracy socjalnej, a kierunek pedagogika specjalna nie jest wymieniony w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej jako kierunek studiów uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zdaniem Rzecznika w opisanej sprawie zastosowanie znajduje art. 5 ust. 1 w/w ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. stanowiący, że osoby, które przed 1 stycznia 2007 r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. Literalna interpretacja ustawy, na której opiera się stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej prowadzi do naruszenia zasady równości. Zaświadczenia o uprawnieniu do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wydaje się tylko w sytuacji, gdy osoba zainteresowana chce pracować za granicą. Ma to szczególne znaczenie, jeśli osoba chce podjąć pracę w innym państwie członkowskim UE. Zdaniem Rzecznika, prowadzi to w konsekwencji do dyskryminacji pracowników migrujących, co jest przykładem "odwrotnej dyskryminacji", a więc dyskryminacji własnych obywateli pragnących podjąć pracę w innym państwie UE. Taka dyskryminacja jest na podstawie art. 12 i art. 39 TWE niedopuszczalna.

 


Data odpowiedzi:
2011-04-07
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 14.05.2008 r., sygn. akt II SA/Wa 159/08).