Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Ewy J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej na dziecko z dnia 2006-12-06.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/536636/06/III/11008.4 RZ
Data sprawy:
2006-12-06
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Ewy J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej na dziecko.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta, w części dotyczącej wysokości przyznanej zaliczki alimentacyjnej, z uwagi na naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W uzasadnieniu Rzecznik stwierdził, że prawidłowe odczytanie treści art. 8 ust. 2 pkt 2 tej ustawy prowadzi do wniosku, że kwotę zaliczki zwiększa się wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty 583 zł, tj. kwoty 291,50 zł. Warunek ten został spełniony w niniejszej sprawie, dlatego nie było podstaw do odmowy zwiększenia kwoty zaliczki alimentacyjnej. Zastosowana przez organy administracji publicznej wykładnia prowadzi do nierówności i dyskryminacji rodzin wielodzietnych - branie pod uwagę wyłącznie kwoty 291,50 zł na rodzinę w kontekście możliwości zwiększenia kwoty zaliczki stawia w takiej samej sytuacji rodzica z piątką dzieci i rodzica z jednym dzieckiem. Dysproporcja pojawiająca się wskutek zastosowania interpretacji prezentowanej w zaskarżonych decyzjach jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej oraz zasadą równości i zakazu dyskryminacji. Interpretacja taka prowadzi również do sprzeczności z art. 71 Konstytucji RP stanowiącym, iż państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, zaś rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

 


Data odpowiedzi:
2009-01-23
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 5 grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Gl 787/08 oraz wyrok z dnia 5 grudnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Gl 788/08).