Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi Janiny R. na decyzję Ministra Infrastruktury utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego odmawiającą stwierdzenia posiadania przez Janinę R. uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego z dnia 2006-01-19.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/514445/05/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2006-01-19
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi Janiny R. na decyzję Ministra Infrastruktury utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego odmawiającą stwierdzenia posiadania przez Janinę R. uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego.

Rzecznik zarzuca decyzji Ministra Infrastruktury naruszenie art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 i art. 2 ust. 1 nie obowiązującej już ustawy z dnia 12.12.2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, poprzez odmowę stwierdzenia posiadania przez skarżącą uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego, wynikającą z błędnej wykładni w/w przepisów, polegającej na przyjęciu, iż osobom, które powróciły na tereny wchodzące obecnie w skład obszaru Polski w czerwcu 1944 r., a więc przed zawarciem układów, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 12.12.2003 r., nie przysługuje prawo do rekompensaty, podczas gdy, zdaniem Rzecznika, osoby takie powinny być uznane za uprawnione do otrzymania tego prawa. Rzecznik wnosi o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Ministra Infrastruktury oraz poprzedzającej ją decyzji Wojewody Mazowieckiego.

 


Data odpowiedzi:
2008-09-05
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 12.04.2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1598/05).