Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie problemu rozkwaterowania byłych małżonków zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 2010-06-16.

Adresat:
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA
Sygnatura:
RPO/643616/10/V/5004.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie problemu rozkwaterowania byłych małżonków zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Do Rzecznika wpływają skargi od osób rozwiedzionych zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w których poruszany jest problem rozkwaterowania byłych małżonków po wejściu w życie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Od dnia 1 lipca 2010 r. uprawnienia mieszkaniowe rozwiedzionych małżonków będzie regulował przepis art. 41a ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, dodany przez ustawę z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. W listach kierowanych do Rzecznika skarżący wyrażają rozczarowanie faktem, iż zgodnie ze stanowiskiem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej prezentowanym m.in. na stronie internetowej WAM, nowe uregulowania w zakresie rozkwaterowania byłych małżonków będą miały zastosowanie w stosunku do żołnierzy zawodowych po rozwodzie, ale orzeczonym wyłącznie po 30 czerwca 2010 r. Natomiast żołnierze rozwiedzeni przed tą datą nie mogą oczekiwać rozwiązania w tym trybie swoich problemów mieszkaniowych. Wydaje się, że uzasadnienia dla takiego stanowiska nie można wywieść z treści przepisu przejściowego, tj. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostatecznymi decyzjami administracyjnymi lub zawarciem umowy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Zastępca Rzecznika zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w opisanej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: