Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSprzeciw wniesiony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew z dnia 2006-08-01.

Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/529687/06/X/10003 RZ
Data sprawy:
2006-08-01
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Sprzeciw wniesiony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew.

Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i art. 184 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rzecznik wniósł o stwierdzenie nieważności w/w decyzji. Decyzją z dnia 14.12.2005 r. Stołeczny Konserwator Zabytków, działając z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, zezwolił na dokonanie usunięć 14 sztuk drzew. Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Jako uzasadnienie podano, że drzewa są suche lub zagrażają bezpieczeństwu. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę właściciela. W niniejszej sprawie podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew był zarządcą nieruchomości, w związku z tym winien był przedstawić zgodę właściciela, czyli m.st. Warszawy. Konsekwencją takiego uregulowania jest obowiązek dokonania przez organ administracji weryfikacji, czy zgoda została wyrażona przez podmiot do tego uprawniony.

Tymczasem Zastępca Prezydenta udzielił w dniu 27.05.2005 r. pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Miasta, obejmujące m.in. wyrażanie posiadaczowi nieruchomości zgody właścicielskiej na usunięcie drzew z nieruchomości w trybie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, mimo iż w świetle obowiązującego prawa nie był uprawniony do wydania tego pełnomocnictwa. Nieprawidłowości te nie zostały wychwycone w toku postępowania administracyjnego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

 


Data odpowiedzi:
2009-05-06
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5.01.2007 r. stwierdzająca nieważność decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 14.12.2005 r.)